3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Kim Vinh ♀
Cha Trần Như Ngọc ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hạnh ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần thị Kim Việt ♀
02 Trần Như Hùng ♂
03 Trần Như Vũ ♂
05 Trần Như Vỹ ♂
06 Trần thị Thảo Vy ♀
07 Trần Như Linh ♂

Chồng 1
Mai Xuân Phương ♂


Con
01. Mai Xuân Hương ♂
02. Mai thị Kiều ♀
03. Mai thị Quý ♀
04. Mai Xuân Đạt ♂
05. Mai thị Chút ♀