3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Xuân Phán ♂
Cha Trần Xuân Lộc ♂ ch

Mẹ

Trần thị Bông ♀

Anh chị em ruột
02 Trần thị Thu Ba ♀
03 Trần Xuân Phú ♂
04 Trần thị Thu Hà ♀

Vợ không rõ 

Con
01. Trần thị Nhã ♀