11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Lê ♀
Cha Trần Như Chung ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Rô ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần Như Tống ♂ ch
02 Trần thị Lên ♀ ch
03 Trần Như Kinh (Dừa)
04 Trần Như Kim ♂ ch
05 Trần Như Ngọc ♂ ch
06 Trần thị Bông ♀

Chồng 1
Nguyễn Đức Huy ♂


Con
01. Nguyễn Đức Lành ♂
02. Nguyễn Đức Hội ♂ ch
03. Nguyễn thị Lê Quyên ♀
04. Nguyễn thị Dưỡng ♀
05. Nguyễn Đức Đại ♂
06. Nguyễn Đức Phu ♂