1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lê Quyên ♀
Cha Nguyễn Đức Huy ♂

Mẹ

Trần thị Lê ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đức Lành ♂
02 Nguyễn Đức Hội ♂ ch
04 Nguyễn thị Dưỡng ♀
05 Nguyễn Đức Đại ♂
06 Nguyễn Đức Phu ♂

Chồng 1
Huỳnh Anh Tuấn ♂