7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kế ♀ ch
Cha Nguyễn Ngô ♂ ch

Mẹ

Trần thị Trinh (Câu) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Câu (Thất Bảo) ch
02 Nguyễn thị Rô ♀ ch
04 Nguyễn văn Phúc ♂ ch
05 Nguyễn Thảo (Khiết) ch
06 Nguyễn thị Xảo ♀ ch
07 Nguyễn Khuyến (Hương) ch

Chồng 1
Trần Kế ♂


Con
01. Trần Lịch ♂
02. Trần Sử ♂