14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Lịch ♀
Cha Trần Lịch ♂

Mẹ

Ngô thị Lịch ♀

Anh chị em ruột
02 Trần thị Sứ ♀ ch
03 Trần Minh ♂ ch
04 Trần thị Triêm ♀ ch
05 Trần Triên ♂

Chồng 1
Nguyễn Cứ ♂


Con
01. Nguyễn Tuyệt ♂
02. Nguyễn thị Diệu ♀
03. Nguyễn thị Linh ♀