14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tuyệt ♂
Cha Nguyễn Cứ ♂

Mẹ

Trần thị Lịch ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Diệu ♀
03 Nguyễn thị Linh ♀