3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Minh ♂ ch
Cha Trần Lịch ♂

Mẹ

Ngô thị Lịch ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Lịch ♀
02 Trần thị Sứ ♀ ch
04 Trần thị Triêm ♀ ch
05 Trần Triên ♂