20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Phúc ♂ ch
Cha Nguyễn Ngô ♂ ch

Mẹ

Trần thị Trinh (Câu) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Câu (Thất Bảo) ch
02 Nguyễn thị Rô ♀ ch
03 Nguyễn thị Kế ♀ ch
05 Nguyễn Thảo (Khiết) ch
06 Nguyễn thị Xảo ♀ ch
07 Nguyễn Khuyến (Hương) ch

Vợ 1
Võ thị Hiền ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Hiền ♀ ch
02. Nguyễn thị Kiển ♀ ch
03. Nguyễn văn Duyệt ♂ ch
04. Nguyễn thị Hương ♀
05. Nguyễn văn Mộc ♂ ch
06. Nguyễn thị Cưu ♀ ch
07. Nguyễn văn Hữu (8 Hữu) ch
08. Nguyễn văn Dư ♂ ch
09. Nguyễn văn Út ♂ ch
10. Nguyễn thị Em ♀ ch