12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Sơn ♂ ch
Cha Nguyễn Ẩm ♂ ch

Mẹ

Lâm thị Lội ♀ ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn văn Cu ♂ ch
05 Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)
06 Nguyễn thị Về ♀ ch
07 Nguyễn thị Đây ♀

Vợ 1
Trần thị Len ♀


Con
01. Nguyễn thị Hai ♀ ch
02. Nguyễn thị Xị ♀