5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Song Vỹ ♂
Cha Nguyễn Anh Tuấn ♂

Mẹ

Nguyễn thị Liêu ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
02 Nguyễn Song Hào ♂
03 Nguyễn Thị Hảo ♀
04 Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀ ch
05 Nguyễn Song Toàn ♂
07 Nguyễn thị Út ♀

Vợ 1
Trần thị Thảo Nguyên ♀


Con
01. Nguyễn Anh Đức (Tít)