3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Chiến ♂
Tên gọi6 Luyến
 
Cha Nguyễn Ẩm ♂ ch

Mẹ

Lâm thị Lội ♀ ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn văn Sơn ♂ ch
04 Nguyễn văn Cu ♂ ch
06 Nguyễn thị Về ♀ ch
07 Nguyễn thị Đây ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Em ♀


Con
01. Nguyễn văn Huy ♂
02. Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀
03. Nguyễn thị Lệ Huyên ♀
04. Nguyễn thị Cẩm Hà ♀
05. Nguyễn văn Huân ♂
06. Nguyễn văn Hoài ♂
08. Nguyễn thị Ánh Hường ♀

 

Vợ 2
Bùi thị Hội ♀


Con
07. Nguyễn Hoàng Giang ♂