21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Về ♀ ch
Cha Nguyễn Ẩm ♂ ch

Mẹ

Lâm thị Lội ♀ ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn văn Sơn ♂ ch
04 Nguyễn văn Cu ♂ ch
05 Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)
07 Nguyễn thị Đây ♀