10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Long ♂ ch
Tên gọiÁnh-Hồng
 
Cha Nguyễn Biên (Châu) ch

Mẹ

Phạm thị Dương ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Biên (Ký) ch
05 Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
06 Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
07 Nguyễn thị Tý (Tý)
08 Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
09 Nguyễn Mười ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn .... (Hai) ch

Vợ 1
Nguyễn thị Biền ♀


Con
01. Nguyễn văn Nhãn ♂
02. Nguyễn văn Nhĩ ♂
03. Nguyễn thị Tâm ♀
04. Nguyễn thị Tuyết ♀
05. Nguyễn văn Thành ♂
06. Nguyễn thị Hiệp ♀
07. Nguyễn thị Tình ♀
08. Nguyễn văn Nghĩa ♂

 

Vợ 2
Lê thị Thu Nguyệt ♀


Con
09. Nguyễn văn Thịnh ♂
10. Nguyễn văn Thông ♂