14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê văn An ♂ ch
Cha Nguyễn Sang (Lê văn Khánh) ch

Mẹ

Trần thị Thật ♀ ch

Anh chị em ruột
02 _Lê văn Ninh ♂
03 _Lê thị Tiếp ♀ ch
04 _Lê văn Thưởng ♂ ch
05 _Lê thị Đàn ♀
06 _Lê thị Hoàng ♀ ch
07 _Lê văn Quảng ♂
08 _Lê văn Trị ♂
09 _Lê thị Mảnh ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Tần ♀


Con
01. _Lê văn Minh ♂ ch
02. _Lê thị Ty ♀
03. _Lê thị My Anh ♀
04. _Lê văn Mau ♂