3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê văn Minh ♂ ch
Cha _Lê văn An ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tần ♀

Anh chị em ruột
02 _Lê thị Ty ♀
03 _Lê thị My Anh ♀
04 _Lê văn Mau ♂