1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê thị Ty ♀
Cha _Lê văn An ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tần ♀

Anh chị em ruột
01 _Lê văn Minh ♂ ch
03 _Lê thị My Anh ♀
04 _Lê văn Mau ♂

Chồng không rõ 

Con
01. Nguyễn Hoàng Dũng ♂
02. Nguyễn Chí Tân ♂
03. Nguyễn Chí Hùng ♂
04. Nguyễn Hoàng Anh ♂
05. Nguyễn Chí Cần ♂