24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Huyện ♀ ch

Chồng 1
_Lê văn Ninh ♂ ch


Con
01. _Lê văn Tâm ♂
02. _Lê thị Triều ♀
03. _Lê Trường Nhi ♂ ch
04. _Lê thị Lệ ♀
05. _Lê văn Hội ♂
06. _Lê văn Hộp ♂
07. _Lê văn Đông ♂ ch
08. _Lê thị Dung ♀
09. _Lê thị Thu Trang ♀
10. _Lê Thiên Hoàng ♂
11. _Lê thị Mỹ Nữ ♀