16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thảo ♂ ch
Tên gọiKhiết
 
Cha Nguyễn Ngô ♂ ch

Mẹ

Trần thị Trinh (Câu) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Câu (Thất Bảo) ch
02 Nguyễn thị Rô ♀ ch
03 Nguyễn thị Kế ♀ ch
04 Nguyễn văn Phúc ♂ ch
06 Nguyễn thị Xảo ♀ ch
07 Nguyễn Khuyến (Hương) ch

Vợ 1
Nguyễn thị Thiệt (bà Khiết) ch


Con
01. Nguyễn thị Bưởi (Khiết) ch
02. Nguyễn thị Võ ♀ ch
03. Nguyễn thị Nghệ ♀ ch
04. Nguyễn Thức (5 Thức) ch
05. Nguyễn thị Độ (Đạo)
06. Nguyễn thị Đương (bà 7)
07. Nguyễn Nhị (8 Nhị)
08. Nguyễn Dần (9 Dần)