12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Xảo ♀ ch
Cha Nguyễn Ngô ♂ ch

Mẹ

Trần thị Trinh (Câu) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Câu (Thất Bảo) ch
02 Nguyễn thị Rô ♀ ch
03 Nguyễn thị Kế ♀ ch
04 Nguyễn văn Phúc ♂ ch
05 Nguyễn Thảo (Khiết) ch
07 Nguyễn Khuyến (Hương) ch

Chồng 1
Trà Tịnh ♂ ch


Con
01. Trà Xuân Long ♂
02. Trà thị Hường ♀
03. Trà thị Bông ♀ ch
04. Trà thị Lựu ♀
05. Trà thị Liêm ♀
06. Trà thị Dung ♀
07. Trà thị Mười ♀