3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Khuyến ♂ ch
Tên gọiHương
 
Cha Nguyễn Ngô ♂ ch

Mẹ

Trần thị Trinh (Câu) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Câu (Thất Bảo) ch
02 Nguyễn thị Rô ♀ ch
03 Nguyễn thị Kế ♀ ch
04 Nguyễn văn Phúc ♂ ch
05 Nguyễn Thảo (Khiết) ch
06 Nguyễn thị Xảo ♀ ch

Vợ 1
Lê thị Đủ (Hương) ch


Con
02. Nguyễn thị Hương ♀ ch
04. Nguyễn văn Bá (5 Bá)
06. Nguyễn văn Bảy ♂ ch
07. Nguyễn thị Thùy Trang (8 Mẫn)

 

Vợ 2
Nhổ ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Nhổ ♀ ch
03. Nguyễn thị Đào ♀ ch
05. Nguyễn văn Sáu ♂ ch