1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Bưởi ♀ ch
Tên gọiKhiết
 
Cha Nguyễn Thảo (Khiết) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thiệt (bà Khiết) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Võ ♀ ch
03 Nguyễn thị Nghệ ♀ ch
04 Nguyễn Thức (5 Thức) ch
05 Nguyễn thị Độ (Đạo)
06 Nguyễn thị Đương (bà 7)
07 Nguyễn Nhị (8 Nhị)
08 Nguyễn Dần (9 Dần)

Chồng 1
Trần Nghiệp (Như Soại) ch


Con
01. Trần Như Chuông ♂
02. Trần Như Châu ♂ ch
03. Trần Như Kỳ ♂
04. Trần Như Cổ ♂
06. Trần Như Tám (Bảy)
07. Trần Như An (Tám)
08. Trần Như Thuyên (Chín)
09. Trần thị Thanh Thanh ♀