10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
Cha Nguyễn Biên (Châu) ch

Mẹ

Phạm thị Dương ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Biên (Ký) ch
03 Nguyễn văn Long (Ánh-Hồng) ch
06 Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
07 Nguyễn thị Tý (Tý)
08 Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
09 Nguyễn Mười ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn .... (Hai) ch

Chồng 1
Võ văn Thiệp ♂


Con
01. Võ Thanh Tòng (Toàn) ch
02. Võ văn Quân ♂