3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Võ ♀ ch
Cha Nguyễn Thảo (Khiết) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thiệt (bà Khiết) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Bưởi (Khiết) ch
03 Nguyễn thị Nghệ ♀ ch
04 Nguyễn Thức (5 Thức) ch
05 Nguyễn thị Độ (Đạo)
06 Nguyễn thị Đương (bà 7)
07 Nguyễn Nhị (8 Nhị)
08 Nguyễn Dần (9 Dần)

Chồng 1
Lê văn Ích ♂ ch


Con
01. Nguyễn thị Kim Anh ♀
02. Nguyễn thị Hằng ♀ ch