1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Bùi thị Kim Phượng ♀
Cha Nguyễn Nhị (8 Nhị)

Mẹ

Bùi thị Liên ♀ ch

Anh chị em ruột
02 _Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)
03 _Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)
04 Nguyễn Bình ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
06 Nguyễn thị Ngọc Kia ♀
07 Nguyễn thị Ngọc Mi ♀
08 Nguyễn thị Ngọc Hà ♀

Chồng 1
Dương văn Tân ♂ ch


Con
01. Dương văn Tiến ♂
02. Dương văn Tuyền ♂
03. Dương thị Ngọc Hằng ♀
04. Dương Quốc Toàn (Còi)