12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Bùi thị Yến Lan ♀
Tên gọiNhỏ
 
Cha Nguyễn Nhị (8 Nhị)

Mẹ

Bùi thị Liên ♀ ch

Anh chị em ruột
01 _Bùi thị Kim Phượng ♀
03 _Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)
04 Nguyễn Bình ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
06 Nguyễn thị Ngọc Kia ♀
07 Nguyễn thị Ngọc Mi ♀
08 Nguyễn thị Ngọc Hà ♀

Chồng 1
Huỳnh Công Dương ♂


Con
01. Huỳnh thị Huyền Trinh ♀
02. Huỳnh thị Yến Khuyên ♀
03. Huỳnh Công Duy ♂