11
tháng Tư nhuần, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh Minh Lan ♂ ch
Tên gọi
 
Cha Huỳnh Phụng ♂

Mẹ

Trần thị Loan ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Biên (Ký) ch


Con
01. Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch
03. Huỳnh Minh Tài ♂
06. Huỳnh Minh Đạo ♂
07. Huỳnh thị Kim Nữ ♀
08. Huỳnh Minh Cường ♂
09. Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
10. Huỳnh Minh Út ♂ ch