12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Bình ♂ ch
Cha Nguyễn Nhị (8 Nhị)

Mẹ

Bùi thị Liên ♀ ch

Anh chị em ruột
01 _Bùi thị Kim Phượng ♀
02 _Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)
03 _Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
06 Nguyễn thị Ngọc Kia ♀
07 Nguyễn thị Ngọc Mi ♀
08 Nguyễn thị Ngọc Hà ♀