3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tâm ♂
Cha Trương Sung ♂

Mẹ

Nguyễn thị Đương (bà 7)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Ba (bé 3)
02 Nguyễn thị Tuyết Sương (bé Tí, Susan)

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Adan ♂
02. Nguyễn Wininan ♂