1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Ánh Tuyết ♀
Cha Trần Đình Bảy ♂

Mẹ

Nguyễn thị Độ (Đạo)

Anh chị em ruột
01 Trần Như Hùng ♂ ch
02 Trần Như Hải ♂
04 Trần Ngọc Huy ♂
05 Trần Như Hy ♂
06 Trần thị Ánh Thùy ♀
07 Trần Như Hòa ♂
08 Trần Như Hảo ♂

Chồng 1
Phan Tấn Lý ♂ ch


Con
01. Phan Tấn Lâm ♂
02. Phan thị Trần Lê ♀
03. Phan Tấn Liêm ♂