12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Liên ♀
Cha Nguyễn Thức (5 Thức) ch

Mẹ

Phạm thị Be ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Tuyến ♀ ch
03 Nguyễn thị Kim Loan ♀
04 Nguyễn văn Chí (Lớn)
05 Nguyễn văn Tồn (Nhỏ)
06 Nguyễn văn Tiền (Út)
07 Nguyễn thị Bình (Quít)
08 Nguyễn văn Định ♂
09 Nguyễn Hồng Phát ♂

Chồng 1
Nguyễn văn Sáu ♂


Con
01. Nguyễn thị Diễm Chi ♀