1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tồn ♂
Tên gọiNhỏ
 
Cha Nguyễn Thức (5 Thức) ch

Mẹ

Phạm thị Be ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Tuyến ♀ ch
02 Nguyễn thị Kim Liên ♀
03 Nguyễn thị Kim Loan ♀
04 Nguyễn văn Chí (Lớn)
06 Nguyễn văn Tiền (Út)
07 Nguyễn thị Bình (Quít)
08 Nguyễn văn Định ♂
09 Nguyễn Hồng Phát ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Hà ♀


Con
01. Nguyễn thị Thu Hồng ♀
02. Nguyễn thị Quỳnh Như ♀