1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Định ♂
Cha Nguyễn Thức (5 Thức) ch

Mẹ

Phạm thị Be ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Tuyến ♀ ch
02 Nguyễn thị Kim Liên ♀
03 Nguyễn thị Kim Loan ♀
04 Nguyễn văn Chí (Lớn)
05 Nguyễn văn Tồn (Nhỏ)
06 Nguyễn văn Tiền (Út)
07 Nguyễn thị Bình (Quít)
09 Nguyễn Hồng Phát ♂

Vợ 1
Phạm thị Hiển ♀


Con
01. Nguyễn văn Tài ♂
02. Nguyễn thị Hồng Ngọc ♀