18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thạch ♂ ch
Cha Cao tổ Nguyễn Nham ♂ ch

Vợ 1
Lê thị Xe (Thạch) ch


Con
01. Nguyễn Thạch (Quế) ch
02. Nguyễn thị Ư (bà Minh) ch
05. Nguyễn thị Thường (Trân) ch
06. Nguyễn Biên (Châu) ch
07. Nguyễn Đực ♂ ch