12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Sáu ♂ ch
Cha Nguyễn Khuyến (Hương) ch

Mẹ

Nhổ ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Nhổ ♀ ch
03 Nguyễn thị Đào ♀ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Nguyễn thị Hương ♀ ch
04 Nguyễn văn Bá (5 Bá)
06 Nguyễn văn Bảy ♂ ch
07 Nguyễn thị Thùy Trang (8 Mẫn)

Vợ 1
Trần thị Biểu ♀


Con
01. Nguyễn văn Châu ♂
02. Nguyễn văn Hùng ♂ ch