12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Mỹ Lệ ♀
Cha Nguyễn văn Bảy ♂ ch

Mẹ

Lê thị Thanh (Phán)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Tùng ♂
02 Nguyễn văn Thu ♂
03 Nguyễn thị Thái ♀
04 Nguyễn văn Thống ♂

Chồng 1
Nguyễn ... ♂


Con
01. Nguyễn Minh Phúc ♂

 

Chồng 2
Bùi văn Tấn ♂


Con
02. Bùi Minh Đức ♂