10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Si ♀ ch
Tên gọiNgữ
 

Chồng 1
Nguyễn Ngữ (Giãng) ch


Con
01. Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch
02. Nguyễn Quán (Sửu) ch
03. Nguyễn Diên (Long) ch
04. Nguyễn Xương (Kiểng) ch
05. Nguyễn thị Hòa ♀ ch
06. Nguyễn Tâm (Hảo) ch
07. Nguyễn Lực ♂ ch
08. Nguyễn thị Hay (Điền)
09. Nguyễn thị Điệp ♀