25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Thiện ♂
Cha Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch

Mẹ

Phan thị Giang ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Hậu ♀
04 Nguyễn Ngọc Đại ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn thị Đào ♀
06 Nguyễn Ngọc Thắng ♂ ch

Vợ 1
Lê thị Nhuận ♀


Con
01. Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
02. Nguyễn thị Mỹ Linh ♀
03. Nguyễn thị Mỹ Bạch ♀