21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Khá ♂ ch
Cha Nguyễn Tấn (2 Khá) ch

Mẹ

Nguyễn thị Lường ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Bê ♂ ch
03 Nguyễn thị Tâm ♀ ch
04 Nguyễn thị Mai ♀
05 Nguyễn thị Liễu ♀
06 Nguyễn Hoàng (Cho)
07 Nguyễn thị Đức ♀ ch
08 Nguyễn thị Hạnh ♀
09 Nguyễn thị Trà ♀
10 Nguyễn Nhi ♂ ch
11 Nguyễn thị Thừa ♀
12 Nguyễn Dương ♂ ch
13 Nguyễn thị Bé ♀ ch
14 Nguyễn thị Nhi ♀ ch
15 Nguyễn Một ♂ ch
16 Nguyễn Minh ♂ ch