10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tiếng Lực ♂
Tên gọiPhát
 
Cha Nguyễn Biên (Châu) ch

Mẹ

Phạm thị Dương ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Biên (Ký) ch
03 Nguyễn văn Long (Ánh-Hồng) ch
05 Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
07 Nguyễn thị Tý (Tý)
08 Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
09 Nguyễn Mười ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn .... (Hai) ch

Vợ 1
Võ thị Quyễn ♀


Con
01. Nguyễn văn Chấn ♂ ch
02. Nguyễn thị Kim Hưng ♀
03. Phillip Nguyễn (Phước)
04. Nguyễn văn Hùng ♂
05. Nguyễn văn Hữu ♂
06. Nguyễn Văn Hạnh ♂
07. Nguyễn văn Phú ♂
08. Nguyễn thị Kim Cúc ♀