20
tháng Sáu, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lan ♀
Cha Nguyễn văn Xuyên ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thiện ♀

Chồng 1
Nguyễn Chương (3 Chương ) ch


Con
01. Nguyễn văn Lâm ♂
02. Nguyễn Thành Liêm ♂
03. Nguyễn Thành Lưu ♂
04. Nguyễn Thành Luân ♂