1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Tịnh ♀
Cha Trần Đức Nước ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thanh ♀

Anh chị em ruột
02 Trần Quang Thịnh ♂
03 Trần Quang Thọ ♂
04 Trần Quang Tiển ♂
05 Trần Quang Thảo ♂