11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Thành ♂
Cha Nguyễn Sang (7 Sang) ch

Mẹ

Đặng thị Dư ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Lâm ♂
02 Nguyễn văn Cường ♂ ch
03 Nguyễn văn Quang ♂
04 Nguyễn thị Loan ♀
06 Nguyễn thị Ngọc ♀

Vợ 1
Lê thị Kim Liên ♀