1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Kim Tuyến ♀
Cha Nguyễn văn Sanh ♂

Mẹ

Trần Ngọc Điệp ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Oanh ♂
03 Nguyễn Công Đoàn ♂
04 Nguyễn thị Kết ♀