3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Lê Thanh ♂
Cha Trần Minh Nam ♂

Mẹ

Lê Tuyết Mai ♀

Anh chị em ruột
01 Trần Minh Nhiệt ♂
02 Trần Bích Đào ♀
03 Trần Bích Vân ♀