12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê văn Biên ♂
Cha _Lê văn Thưởng ♂ ch

Mẹ

Huỳnh thị Đổ ♀

Anh chị em ruột
02 _Lê thị Liên ♀
03 _Lê văn Đoàn ♂
04 _Lê văn Hùng ♂

Vợ không rõ 

Con
01. _Lê Trúc Thanh ♀
02. _Lê Đức Huy ♂
03. _Lê Quang Liêm ♂