1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê thị Hoàng ♀ ch
Cha Nguyễn Sang (Lê văn Khánh) ch

Mẹ

Trần thị Thật ♀ ch

Anh chị em ruột
01 _Lê văn An ♂ ch
02 _Lê văn Ninh ♂ ch
03 _Lê thị Tiếp ♀ ch
04 _Lê văn Thưởng ♂ ch
05 _Lê thị Đàn ♀
07 _Lê văn Quảng ♂
08 _Lê văn Trị ♂
09 _Lê thị Mảnh ♀