5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Huỳnh Nhi ♀
Cha Nguyễn văn Sang (Hùng)

Mẹ

Huỳnh thị Kim Nữ ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Trọng ♂