3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê thị Hoàng ♀
Cha _Lê văn Quảng ♂

Mẹ

Nguyễn thị Bạch ♀

Anh chị em ruột
01 _Lê thị Đại ♀
02 _Lê văn Lý ♂
03 _Lê thị Phương ♀
05 _Lê văn Tuấn ♂
06 _Lê thị Oanh ♀
07 _Lê văn Liền ♂
08 _Lê văn Phương ♂
09 _Lê Thanh Tuyền ♀

Chồng không rõ 

Con
01. Lê thị Mai ♀