3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Bảy ♀
Cha Trần Ngọc ♂

Mẹ

Nguyễn thị Ngọc ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần Ngọc ♂
02 Trần Hơn ♂
03 Trần Sáu ♂
05 Trần thị Út ♀